UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA „WARFACE”

Akceptacja warunków niniejszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego (zwanej dalej „EULA” lub „Umową”) jest niezbędna do korzystania z oprogramowania firmy MY.COM B.V. Przeczytaj uważnie warunki niniejszej Umowy przed zainstalowaniem oprogramowania na swoim urządzeniu (komputerze osobistym, urządzeniu mobilnym lub konsoli: komputerowy system rozrywki PlayStation®4 lub Xbox One) (zwanym dalej „Urządzeniem”). Jeśli nie akceptujesz warunków niniejszej Umowy lub nie możesz korzystać z oprogramowania zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, przerwij instalację oprogramowania i/lub natychmiast usuń je ze swojego Urządzenia.

Pobranie, instalacja oprogramowania (jak opisano poniżej) na urządzeniu i/lub korzystanie z oprogramowania oznacza pełną akceptację przez użytkownika warunków niniejszej Umowy, Warunków świadczenia usług, Warunków płatności, Polityki prywatności i innych powiązanych dokumentów. Korzystanie z oprogramowania niezgodnie z warunkami niniejszej Umowy podlega ściganiu sądowemu.

Użytkownik musi również zaakceptować wszelkie zasady platform zewnętrznych powiązanych z Oprogramowaniem i przestrzegać ich. Złamanie tych zasad uznawane będzie za złamanie zasad niniejszej Umowy.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Umowa stanowi porozumienie pomiędzy Tobą – osobą posiadającą pełną zdolność prawną i będącą użytkownikiem końcowym oprogramowania firmy My.com B.V wyszczególnionego poniżej (zwaną dalej „Użytkownikiem”) – oraz firmą MY.COM B.V. (zwaną dalej „MY.COM B.V.”). Umowa dotyczy oprogramowania „Warface” (zwanego dalej „Oprogramowaniem” i/lub „Grą”).

1.2. „Warface” jest chronioną prawami autorskimi, darmową (free-to-play), internetową grą wideo dla wielu graczy (massive multiplayer).

1.3. Rejestrując się w Oprogramowaniem potwierdza, że osiągnął wiek, potrzebny dla takiej rejestracji zgodnie z aktualnym ustawodawstwem i że on posiada wszelkie pozwolenia (na przykład rodzicielskie) potrzebne zgodnie z aktualnym ustawodawstwem, w tym te, które są potrzebne w celach przestrzegania ustawodawstwa o ochronie informacji, w przeciwnym wypadku rejestracja w Oprogramowaniem i jego używanie jest zabronione.

1.4. MY.COM B.V. posiada wszelkie prawa niezbędne do zawarcia niniejszej Umowy. MY.COM B.V. niniejszym oświadcza, że wszystkie biblioteki wykorzystywane w Oprogramowaniu używane są na odpowiednich warunkach i na podstawie odpowiednich licencji (jeśli są wymagane). Ich treść można znaleźć w witrynach internetowych ich właścicieli. Korzystanie z Oprogramowania podlega warunkom Umowy MY.COM B.V. Użytkownik nie może zmieniać ani usuwać informacji o zastrzeżeniu praw autorskich i/lub jakichkolwiek innych znaków handlowych zawartych w Oprogramowaniu.

1.5. Instalacja i/lub korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik w pełni i bezwarunkowo akceptuje warunki niniejszej Umowy oraz pozostałych powiązanych dokumentów. Użytkownik zobowiązany jest przeczytać warunki niniejszej Umowy oraz innych powiązanych dokumentów i zaakceptować je przed zainstalowaniem Oprogramowania na Urządzeniu.

1.6. W oficjalnej witrynie Gry użytkownik może znaleźć informację na temat minimalnej i zalecanej konfiguracji sprzętowej Urządzenia do prawidłowego działania Oprogramowania. Z uwagi na potencjalne zmiany programistyczne oraz ulepszenia wymagana i zalecana konfiguracja sprzętowa Urządzenia może się zmienić, a Gra może stać się niedostępna na niektórych typach Urządzeń.

1.7. Jeśli dana wersja Oprogramowania została zaprojektowana pod kątem urządzeń przenośnych, oznacza to, że została zaprojektowana do wykorzystywania wyłącznie na urządzeniach przenośnych. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z Oprogramowania na emulatorach urządzeń przenośnych, Użytkownik może skontaktować się z Uniwersalnym Centrum Wsparcia. Jeśli Użytkownik korzysta z Oprogramowania na urządzeniu innym niż urządzenie przenośne, uruchamiając je za pomocą oprogramowania stron trzecich, nie przysługuje mu dostęp do wsparcia technicznego.

1.8. Aby zagrać w Grę na komputerowym systemie rozrywki PlayStation®4, Użytkownik zobowiązany jest utworzyć konto w sieci PlayStation™Network i przestrzegać następujących zasad:

a) PlayStation™Network – Ameryka:

Kupno i wykorzystywanie elementów podlega Warunkom świadczenia usług sieciowych oraz Umowie użytkownika. Ta usługa online jest sublicencjonowana przez Sony Interactive Entertainment America.

b) PlayStation™Network – Europa:

Zawartość zakupiona za pośrednictwem sklepu udostępnionego w grze oznacza, że została ona zakupiona od firmy Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited („SIENE”) i podlega Warunkom świadczenia usług obowiązującym w sieci PlayStation™Network, z którymi można zapoznać się w sklepie PlayStation™Store. Prawa użytkowania należy sprawdzać przy każdym zakupie, ponieważ mogą one być różne w zależności od pozycji. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość dostępna w dowolnym sklepie udostępnionym w grze jest objęta tą samą klasyfikacją co gra.

1.9. Użytkownik może zdobyć w Grze premie za aktywowanie kodów PIN. Zasady aktywowania kodów PIN zamieszczone są w oficjalnej witrynie Gry w domenie My.com.

1.10. Uniwersalne Centrum Wsparcia znajduje się pod adresem https://support.my.games/.

2. Ograniczona licencja

2.1. W chwili akceptacji niniejszej Umowy Użytkownik otrzymuje darmową (o ile nie stwierdzono inaczej), niewyłączną licencję na instalację Oprogramowania (instalację i zapisanie Oprogramowania w pamięci wybranego Urządzenia) i wykorzystywanie Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem. MY.COM B.V. nie udziela Użytkownikowi Oprogramowania żadnych praw poza prawami wyraźnie wyszczególnionymi w niniejszej Umowie.

2.2. Użytkownik nie może:

 • rozpowszechniać, wypożyczać, oddawać w leasing Oprogramowania lub jego kopii za opłatą żadnym stronom trzecim;
 • łączyć, adaptować, dekompilować, rozkładać na elementy, modyfikować, tłumaczyć na inne języki ani w żaden inny sposób zmieniać Oprogramowania lub jego elementów;
 • tworzyć treści pochodnych opartych na Oprogramowaniu;
 • wykorzystywać Oprogramowania w sposób, który nie został wyraźnie dopuszczony w niniejszej Umowie.

2.3. Użytkownik może korzystać z Oprogramowania w okresie ważności niniejszej Umowy w sposób wyszczególniony powyżej w dowolnym miejscu na świecie.

2.4. Oprogramowanie przeznaczone jest wyłącznie do celów prywatnych (niekomercyjnych) Użytkownika.

2.5. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszej Umowie, są zastrzeżone.

3. Automatyczna aktualizacja Oprogramowania

3.1. W celu ulepszania Oprogramowania MY.COM B.V. zastrzega sobie prawo do wprowadzania automatycznych aktualizacji i modyfikacji Oprogramowania, o ile Urządzenie Użytkownika będzie połączone z Internetem, bez konieczności instalowania wspomnianych aktualizacji i modyfikacji ręcznie przez Użytkownika. Aby umożliwić prawidłowe działanie wspomnianych aktualizacji i modyfikacji oraz aby móc kontynuować korzystanie z Oprogramowania, Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wprowadzanie wspomnianych aktualizacji i modyfikacji.

3.2. Niniejsza Umowa dotyczy również wszelkich automatycznych aktualizacji (dodatków, modyfikacji) Oprogramowania dokonywanych przez MY.COM B.V. za pośrednictwem globalnej sieci Internet. Wszelkie aktualizacje stanowią integralną część Oprogramowania i warunki niniejszej Umowy dotyczą również tych aktualizacji.

4. Uwierzytelnienie Użytkownika – wykorzystywanie danych

4.1. Aby móc korzystać z Oprogramowania, Użytkownik musi zostać uwierzytelniony za pośrednictwem jednego z kont zakładanych w interfejsie oprogramowania, chyba że stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie. Wszelkie czynności wykonywane za pośrednictwem konta Użytkownika uznaje się za wykonywane przez Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo swojego konta i poufność swoich danych autoryzacyjnych.

4.2. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie przez nieograniczony czas i przetwarzanie anonimowych danych na temat wykorzystywania Oprogramowania przez Użytkownika, na temat konfiguracji sprzętowej i oprogramowania zainstalowanego na Urządzeniu Użytkownika oraz innych anonimowych danych technicznych i informacji statystycznych, których MY.COM B.V. potrzebuje w celu identyfikacji i eliminacji problemów z działaniem Oprogramowania, ulepszania Oprogramowania oraz w celach marketingowych. Użytkownik udziela MY.COM B.V. upoważnienia do przesyłania na Urządzenie Użytkownika plików rejestrujących informacje dotyczące procesora, pamięci RAM, systemu operacyjnego, karty graficznej, karty dźwiękowej, oprogramowania i aplikacji innych twórców, urządzeń peryferyjnych i geolokalizacji oraz inne informacje techniczne i statystyczne dotyczące komputera Użytkownika.

4.3. Wszelkie informacje gromadzone i przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy będą traktowane zgodnie z naszą Polityką prywatności, której treść dostępna jest w witrynie My.com i/lub witrynie Gry. Wszelkie gromadzone dane są całkowicie anonimowe i nie można ich powiązać z konkretnym użytkownikiem.

5. Ograniczenia

5.1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zasad i ograniczeń wyszczególnionych w niniejszej Umowie, Warunkach użytkowania i innych powiązanych dokumentach oraz zasad wszelkich usług towarzyszących.

5.2. MY.COM B.V. zastrzega sobie prawo do dochodzenia do własnych ostatecznych konkluzji prawnych w kwestii rozstrzygania, czy dana czynność lub sytuacja pozostaje w zgodzie z wybranymi warunkami niniejszej Umowy i/lub powiązanych dokumentów. W celu dochodzenia do wspomnianych konkluzji MY.COM B.V. może wykorzystywać swoje własne poufne dane.

5.3. Użytkownik nie może wykonywać następujących czynności w stosunku do swoich kont i postaci z Gry:

 • sprzedawać;
 • kupować;
 • wymieniać;
 • przekazywać;
 • ofiarowywać w prezencie;
 • rozpowszechniać informacji na temat zamiaru wykonania dowolnej z czynności wymienionych powyżej.

5.4. Użytkownik nie może wykonywać następujących czynności ani zachęcać do wykonywania następujących czynności w stosunku do jakichkolwiek przedmiotów z Gry, funkcji, środków wartościowych lub waluty Gry:

 • sprzedawać poza Grą i/lub sprzedawać za środki wartościowe spoza Gry (w tym gotówkę i inne metody płatności wykorzystywane w Grze);
 • kupować za środki wartościowe spoza Gry (w tym kupowanie za gotówkę lub za pośrednictwem innych metod płatności wykorzystywanych w Grze);
 • wymieniać na środki wartościowe spoza gry, przedmioty, usługi lub zobowiązania;
 • rozpowszechniać informacji na temat zamiaru wykonania dowolnej z czynności wymienionych powyżej.

5.5. Użytkownik nie może tworzyć ani wykorzystywać botów (postaci kontrolowanych przez komputer), programów ani innych technicznych i/lub innych metod emulowania czynności wykonywanych w Grze przez Użytkownika.

5.6. Użytkownik nie może wykorzystywać, promować wykorzystywania, publicznie reklamować błędów zarówno w samej Grze, jak i powiązanym z nią oprogramowaniu, ani rozpowszechniać informacji na ich temat. Jeśli Użytkownik odkryje błędy, zobowiązany jest zaprzestać jego wykorzystywania i powiadomić MY.COM B.V. o ich istnieniu za pośrednictwem Uniwersalnego Centrum Wsparcia w ciągu 24 godzin od odkrycia, podając prawdziwe, szczegółowe informacje na temat odkrycia i wykorzystywania danych błędów. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości, czy dany proces lub przedmiot działa zgodnie z zamysłem twórców lub czy w jego działaniu występują anomalie, odstępstwa od normy lub błędy, ma obowiązek zaprzestać korzystania z danego procesu lub przedmiotu i skontaktować się z Uniwersalnym Centrum Wsparcia w celu uzyskania wyjaśnienia w tej kwestii.

5.7. Użytkownik może korzystać w grze wyłącznie z własnych metod płatności (w celu uniknięcia wątpliwości płatności kredytowe bez pokrycia kredytowanej części płatności w stosownym terminie i/lub inne czynności mające na celu ukrycie wykorzystywania takich metod lub uzyskanie korzyści bez uiszczenia płatności na czas są zabronione).

5.8. Użytkownik nie może dokonywać płatności za pośrednictwem metod, których płynność jest czasowo ograniczona, ani metod, które nie umożliwiają weryfikacji legalności realizowanej płatności. Na żądanie MY.COM B.V Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dowód legalności posiadania dostępu do danej metody płatności.

5.9. Użytkownik nie może rozpowszechniać oszczerstw ani innych informacji oczerniających MY.COM B.V., innych użytkowników, samej Gry, jak i powiązanych z nią usług w ujęciu ogólnym.

5.10. Użytkownik nie może spamować (wysyłać informacji lub reklam niezwiązanych z procesem gry) ani floodować (wielokrotnie powtarzać, kopiować, reprodukować tych samych informacji) w żadnej z usług informacyjnych Gry (na czatach, w wiadomościach prywatnych, w listach, na forach itp.) ani wykorzystywać Gry i/lub powiązanych z nią usług do organizacji nielegalnych lub niezwiązanych z Grą akcji.

5.11. Użytkownik nie może wykorzystywać usług informacyjnych Gry do rozpowszechniania informacji na temat partii politycznych, systemów, organizacji ani ruchów społecznych lub religijnych, powiązanych z nimi wydarzeń, akcji, marszów itp. w celu zapraszania innych osób do udziału w wymienionych akcjach ani przenosić takich akcji do gry w jakiejkolwiek formie, ponieważ stanowią one źródło konfliktów pośród innych użytkowników.

5.12. Użytkownik nie może zamieszczać reklam w żadnej formie bez wcześniejszej zgody MY.COM B.V. (zakaz ten obejmuje również reprodukowanie łącz do witryn internetowych w Grze).

5.13. Użytkownik nie może wykorzystywać następujących elementów (w jakiejkolwiek formie) w Grze lub powiązanych z nią usługach: (bez ograniczeń) nieprzyzwoitych, obraźliwych, prowokacyjnych, promocyjnych słów lub symboli. MY.COM B.V. zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w kwestii tego, czy dane wyrażenia lub słowa są zgodne z tym warunkiem. Jeśli dane słowo lub wyrażenie można zinterpretować na kilka sposobów, w celu uniknięcia kontrowersji Użytkownik powinien skontaktować się z Uniwersalnym Centrum Wsparcia i uzyskać oficjalną informacje, czy używanie tego słowa lub wyrażenia jest dozwolone.

5.14. Użytkownik nie może używać nieprzyzwoitych słów i obelg we wszystkich – bez żadnego wyjątku – kanałach lub typach wiadomości. Użytkownik nie może zamieszczać (bez ograniczeń): gróźb przemocy lub uszkodzenia ciała, reklam narkotyków, materiałów pornograficznych lub reklam jakichkolwiek źródeł, które umożliwiają dostęp do takich materiałów, informacji promujących dyskryminację na tle rasowym, narodowym, etnicznym, religijnym, kulturowym, ideologicznym, seksualnym, językowym lub politycznym ani informacji zachęcających do takich czynności lub twierdzeń wobec innych użytkowników. MY.COM B.V. zastrzega sobie prawo do podejmowania ostatecznych decyzji w kwestii zgodności danych wyrażeń lub słów z tymi warunkami. Jeśli dane słowo lub wyrażenie można zinterpretować na kilka sposobów, w celu uniknięcia kontrowersji Użytkownik powinien skontaktować się z Uniwersalnym Centrum Wsparcia i uzyskać oficjalną informacje, czy używanie tego słowa lub wyrażenia jest dozwolone.

5.15. Użytkownik nie może umyślnie podejmować czynności, które utrudniają lub uniemożliwiają innym Użytkownikom dostęp do Gry lub wykonywanie przez firmę MY.COM B.V. jej zobowiązań. Zabronione jest tworzenie w Grze przeszkód dla innych użytkowników, które nie powinny wystąpić w standardowym procesie rozgrywki.

5.16. Użytkownik nie może publikować żadnych informacji (linków, tagów mikroblogowych, opisów metod itp.) ani przesyłać żadnych plików, które zawierają złośliwe oprogramowanie (wirusy, trojany itp.), plików uszkodzonych lub zmodyfikowanych ani innych podobnych programów, które mogłyby uszkodzić Oprogramowanie, zakłócić działanie kont innych użytkowników bądź urządzeń komunikacyjnych lub naruszyć integralność kont innych użytkowników.

5.17. Użytkownik nie może postępować w sposób, który sugerowałby jakiekolwiek powiązanie Użytkownika z firmą MY.COM B.V. i/lub jej partnerami lub sugerowałby, że Użytkownik działa w imieniu firmy MY.COM B.V. i/lub jej partnerów.

5.18. Użytkownik nie może odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani odszyfrowywać danych, omijać systemów bezpieczeństwa, crackować lub próbować crackować elementów Gry lub powiązanych z nią usług ani przechwytywać danych wychodzących z serwera lub przychodzących na serwer. Do czynności zabronionych zalicza się między innymi: modyfikowanie, zmienianie, dekompilowanie, odszyfrowywanie, odsprzedawanie lub dystrybucja zmodyfikowanych elementów Oprogramowania, zarówno w całości, jak i we fragmentach (lub środków i materiałów niezbędnych do wykonania wymienionych czynności), wykorzystywanie błędów programistycznych, dokonywanie zmian w kodzie Programu i uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do serwerów lub bazy danych Oprogramowania. W niektórych określonych przypadkach MY.COM B.V. może w trybie natychmiastowym zawiesić Użytkownikowi dostęp do Gry na podstawie wymienionych warunków i poprosić odpowiednie organy o uniemożliwienie łamania zasad niniejszej Umowy i/lub stosownych przepisów prawa.

5.19. Użytkownik nie może fałszować, usuwać lub odłączać jakichkolwiek informacji na temat praw autorskich, w szczególności informacji na temat autora, formalnych potwierdzeń zastrzeżenia praw autorskich i pozostałych wiadomości lub instrukcji, a także wszelkich informacji na temat źródła lub pochodzenia Oprogramowania lub innych treści.

5.20. Użytkownik nie może używać „wcielania się w postać” jako usprawiedliwienia dla jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

5.21. Jeśli Użytkownik naruszy warunki niniejszej Umowy lub powiązanych z nią dokumentów, MY.COM B.V. może podjąć następujące kroki:

 • ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z usług komunikacyjnych w grze;
 • częściowo ograniczyć funkcje Gry dla konta i/lub postaci Użytkownika;
 • ograniczyć Użytkownikowi dostęp do dowolnych treści w Grze;
 • zmienić nazwę postaci, społeczności lub organizacji graczy bądź przedmiotów w Grze;
 • usunąć przedmioty, walutę Gry i inne wartościowe elementy w Grze;
 • ograniczyć, zawiesić lub całkowicie zablokować Użytkownikowi dostęp do jednej lub więcej postaci na koncie;
 • zmienić osiągnięcia lub parametry rozwoju postaci;
 • usunąć postaci lub konta.

W zależności od natury naruszenia i jego konsekwencji dla Gry w ujęciu ogólnym typ i zakres podjętych kroków może zostać zmieniony wedle uznania MY.COM B.V.

6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE MY.COM B.V. WYŁĄCZA JAKIEKOLWIEK GWARANCJE, WYRAŻONE BEZPOŚREDNIO LUB W SPOSÓB DOMNIEMANY, ODNOSZĄCE SIĘ DO OPROGRAMOWANIA, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB PRZESTRZEGANIA PRAWA. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST W STANIE „W JAKIM JEST” BEZ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JEGO NATURY. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE RYZYKO USZKODZEŃ LUB STRAT WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. MY.COM B.V. NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNIA WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA ANI ŻE BĘDZIE DZIAŁAŁO BEZAWARYJNIE I BEZ BŁĘDÓW.

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE ANI FIRMA MY.COM B.V., ANI JEJ LICENCJODAWCY I/LUB PARTNERZY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI STRATY FAKTYCZNE, STRATY PRZYPADKOWE, STRATY POŚREDNIE, UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TE BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA) WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY ORAZ KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z OPROGRAMOWANIA I INNYCH MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ MY.COM B.V.

MY.COM B.V. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEMOŻNOŚĆ ZAINSTALOWANIA LUB URUCHOMIENIA OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA ANI ZA POTENCJALNE BŁĘDY LUB AWARIE W DZIAŁANIU OPROGRAMOWANIA. ABY MÓC KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK MUSI POŁĄCZYĆ SIĘ Z INTERNETEM. WSZELKIE KOSZTY POŁĄCZENIA INTERNETOWEGO PONOSI UŻYTKOWNIK. MY.COM B.V. NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W SKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM Z INTERNETEM LUB INSTALACJĄ ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERZE UŻYTKOWNIKA.

8. Prawo właściwe – jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega prawom Anglii i Walii. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszą Umową powinny zostać rozwiązane przez strony bez udziału sądu, a jeśli strony nie zdołają dojść do porozumienia bez udziału sądu, spór zostanie rozwiązany przez sąd właściwy dla lokalizacji MY.COM B.V.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać praw obowiązujących w Anglii i Walii oraz w swoim kraju zamieszkania. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw.

9. Pozostałe postanowienia

9.1. Niniejsza Umowa zachowuje ważność, dopóki jedna ze stron nie zdecyduje się jednostronnie odrzucić jej warunków. Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnej chwili, usuwając Oprogramowanie ze swojego Urządzenia. MY.COM B.V. może rozwiązać niniejszą Umowę, powiadamiając Użytkownika o jej rozwiązaniu za pośrednictwem dowolnych metod, którymi dysponuje. W takim wypadku Użytkownik ma obowiązek natychmiast usunąć Oprogramowanie ze swojego Urządzenia.

9.2. MY.COM B.V. może modyfikować funkcje i treści Oprogramowania w dowolnej chwili i wedle własnego uznania bez powiadamiania Użytkownika.

9.3. Instrukcje MY.COM B.V. dotyczące procesów gry i innych aktywności Użytkownika są obowiązkowe dla Użytkownika.

9.4. MY.COM B.V może wedle własnego uznania i w dowolnym czasie przydzielić i/lub przekazać swoje prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy lub ich część dowolnej stronie trzeciej bez powiadamiania Użytkownika. Prawa Użytkownika są osobiste i nie można ich nikomu przekazać.

9.5. W razie zerwania niniejszej Umowy sekcje 6, 7, 8 i klauzule 5.16 i 9.4 pozostają w mocy.

9.6. O ile nie stwierdzono inaczej w niniejszej Umowie, niniejsza Umowa i powiązane z nią dokumenty stanowią całość porozumienia pomiędzy Stronami w kwestii użytkowania Oprogramowania przez Użytkownika i zastępują wszelkie wcześniejsze ustne i pisemne porozumienia lub ustne i pisemne porozumienia równoczesne z niniejszą Umową dotyczące tej samej materii połączone w niniejszej Umowie.

9.7. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za sąd odpowiedniej jurysdykcji za sprzeczne z prawem lub nieadekwatne do wybranego Urządzenia, postanowienie to zostanie wykonane w maksymalnym dozwolonym zakresie, a pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w pełnej mocy.

9.8. MY.COM B.V. zastrzega sobie prawo do poprawiania warunków Licencji, aktualizując Umowę w witrynie internetowej www.my.com lub powiadamiając użytkowników pocztą elektroniczną. Poprawiona Umowa wchodzi w życie z dniem publikacji. Zaleca się użytkownikom regularne zaglądanie na stronę internetową w celu uzyskania informacji na temat wspomnianych zmian. Kontynuacja użytkowania Oprogramowania oznacza, że Użytkownik akceptuje poprawione warunki.

Wszelkie kwestie dotyczące niniejszej Umowy prosimy zgłaszać na adres e-mail: legal@corp.my.com.

Wersja 1.0 z 16 lipca 2018 roku.

Wyłącznie angielska wersja niniejszego dokumentu niesie ze sobą skutki prawne. Wszelkie tłumaczenia niniejszego dokumentu dostarczone są wyłącznie w charakterze udogodnienia dla Użytkownika.

© MY.COM B.V., Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam, Holandia